Sự linh ứng của Chú Đại Bi - TruyenFullVn

Tâm linh

Đang cập nhật

2016-05-01

Sự linh ứng của Chú Đại Bi

12 lượt thích / 1991 lượt đọc
Chú Đại Bi (gồm 84 câu là 84 danh hiệu phật) (không đọc các số thứ tự). 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. 2. Nam mô a rị da. 3. Bà lô yết đế thước bát ra da. 4. Bồ Đề tát đỏa bà da. 5. Ma ha tát đỏa bà da. 6. Ma ha ca lô ni ca da. 7. Án. 8. Tát bàn ra phạt duệ. 9. Số đát na đát tỏa. 10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. 11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. 12. Nam mô na ra cẩn trì. 13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế. 14. Tát bà a tha đậu du bằng. 15. A thệ dựng. 16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa). 17. Na ma bà dà. 18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha. 19. Án, A bà lô hê. 20. Lô ca đế. 21. Ca ra đế. 22. Di hê rị. 23. Ma ha bồ đề tát đỏa. 24. Tát bà tát bà. 25. Ma ra ma ra. 26. Ma hê ma hê rị đà dựng. 27. Cu lô cu lô yết mông. 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế. 29. Ma ha phạt xà da đế. 30. Đà ra đà ra. 31. Địa rị ni. 32. Thất Phật ra da. 33. Giá ra giá ra. 34. Mạ mạ phạt ma ra. 35. Mục đế lệ. 36. Y hê di hê. 37. Thất na thất na. 38. A Ra sâm Phật ra xá lợi. 39. Phạt sa phạt sâm. 40. Phật ra xá da. 41. Hô lô hô lô ma ra. 42. Hô lô hô lô hê rị. 43. Ta ra ta ra. 44. Tất rị tất rị. 45. Tô rô tô rô. 46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ. 47. Bồ đà dạ bồ đà dạ. 48. Di đế rị dạ. 49. Na ra cẩn trì. 50. Địa rị sắc ni na. 51. Ba dạ ma na. 52. Ta bà ha. 53. Tất đà dạ. 54. Ta bà ha. 55. Ma ha tất đà dạ. 56. Ta bà ha. 57. Tất đà du nghệ. 58. Thất bàn ra dạ. 59. Ta bà ha. 60. Na ra cẩn trì. 61. Ta bà ha. 62. Ma ra na ra . 63. Ta bà ha. 64. Tất ra tăng a mục khê da. 65. Ta bà ha. 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ. 67. Ta bà ha. 68. Giả kiết ra a tất đà dạ. 69. Ta bà ha. 70. Ba đà ma kiết tất đà dạ. 71. Ta bà ha. 72.