[Countryhumans] Souvenirs - TruyenFullVn

Tâm linh

Đang cập nhật

2022-06-28

[Countryhumans] Souvenirs

31 lượt thích / 124 lượt đọc
"Ngươi lại nỡ vấy bẩn cánh sen? Ngươi lại nỡ hóa ân thành oán? Âm và dương, muôn thuở đối nghịch. Sống và chết, chẳng thể đổi thay. Xin đừng lưu luyến người trần thế, Xin hãy trở về chốn âm ti."
#tâmlinh